informace

O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vybudování nové a doplnění stávající kulturní infrastruktury v lokalitách Cífer-Pác (SK) a Modrá (CZ).

Název projektu:

Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty
Veľkej Moravy

Kód projektu: 304021CKV5

Délka trvání: 12  měsíců

Začátek realizace: 12/2022

Ukončení realizace: 11/2023

Poskytovatel NFP: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný: Európskym fondom regionálneho rozvoja

Prioritní osa: 2. Kvalitné životné prostredie

Investiční priorita: Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení  atraktivnosti kultrurního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Vedoucí partner: Obec Cífer (SK)

Hlavní přeshraniční partner: Obec Modrá (CZ)

Celkové oprávněné výdaje: 3 990 275,43 EUR

Z toho výše dotace: 3 391 734,11 EUR

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je vybudování nové a doplnění stávající kulturní infrastruktury v lokalitách Cífer-Pác (SK) a Modrá (CZ). Důraz je kladen na zvýšení atraktivity přeshraničního území zhodnocením a využitím potenciálu kulturního dědictví dávných dob s pozitivním sociálním, ekonomickým a územním dopadem pro obyvatele a návštěvníky jedinečného území - prvního společného území Čechů a Slováků. Toho bude dosaženo vytvořením komplexní infrastruktury dvou archeoparků s unikátní koncepcí expozic a využitím nových technologií a poznatků moderní archeologie, ochrany a interpretace společného kulturního dědictví.
Naším společným cílem je vytvořit budoucí síť archeoparků a archeologických lokalit se společnou vizuální identitou, standardem služeb a prezentací nejnovějších výsledků výzkumu. Projekt umožní obyvatelům a návštěvníkům zažít historii novým a aktivnějším způsobem.


Společný projekt zahrnuje následující aktivity:

  • Rekonstrukce budovy mlýna na muzeum a vybavení expozice "Od prvních sedláků po Velkou Moravu" (Cífer - Pác).

  • Vybudování Archeoparku Cífer - Pác (Projekt prezentace římsko-germánského osídlení) a vybavení expozice Germáni a Římané.

  • Vybudování archeologické naučné stezky Cífer - Pác a vybavení expozice "Cesta do minulosti"

  • Vybudování Klenotnice Velké Moravy v Archeoskanzenu Modrá (ČR) a vybavení expozice vzácných nálezů z období Velké Moravy

  • Příprava a realizace společných produktů destinačního managementu

Hlavním cílem projektu je vybudování nové a doplnění stávající kulturní infrastruktury v lokalitách Cífer-Pác (SK) a Modrá (CZ). Důraz je kladen
na zvýšení atraktivity přeshraničního území zhodnocením a využitím
potenciálu kulturního dědictví.

U překladu stránek se jedná o strojový překlad.

2023 Společné dědictví | Všechna práva vyhrazena | Tvorba www stránek FOOE s.r.o.

Translate »